Permit to Work مجوز شروع کار ایمن
ساعت ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٥  

Permit to Work  مجوز شروع کار ایمن

پرمیت مجوزشروع کار ایمن می باشد وسیستمی است  برای کنترل کارهای اجرایی در شرایط نامناسب  ویا خطرناک. به عبارت ساده تر پرمیت برای ایمن سازی محیط کار از خطرات وحوادث می باشد.

 1. پرمیت بایستی توسط شخص مجاز وبا صلاحیت صادر وکنترل شود .
 2. فردی که پرمیت را صادر میکند آموزش دیده باشد .
 3. تمامی پرمیتها در دفتر مخصوص ثبت ونگهداری شوند .
 4. پرمیت بدون مهر وامضا فاقد اعتبار می باشد .
 5. پرمیت ابزار مهمی برای شروع کار ایمن وکاستن ریسک حوادث می باشد. 

پرميتهای لازم در زمان Piping tie-in

پرمیت اصلی main permit to work

مجوز کار گرم hot work permit

مجوز کار سرد cold work permit

مجوز برچیدن دستگاه EQUIPMENT  REMOVAL

4-مجوز ورود خودرو VEHICLE ENTRY PERMIT

5-رادیوگرافی  RADIOGRAPHY PERMIT

فضاهای بسته confined space

محیط های محصور مکانهایی هستند که محل ورود ان به اندازه یک فرد می باشد ونمی توان داخل آن توقف دائم وطولانی مدت داشت برای ورود به این مکانها حتما اخذ مجوز مربوطه الزامیست

اگر میزان اکسیژن کمتر از5 /19 درصد باشد استفاده از دستگاه هوای فشرده الزامیست.

مثالهایی از فضاهای محدود

مخازن                                   8-معادن زیر زمینی

ورودی ها manholes              9-کانالها

دیگهای بخار                            10-کانالهای تهویه -هوایی

مجرای فاضلابها                       11-تونل ها

سیلو ها                                   12-انبار موادشیمیایی

قیف ها                                    13-گودالها وچاله ها

اطاق های کنترل برق                 14-گودبرداری با عمق بیشتر از 2 متر

15-مخازن وظروف سربسته و روزنه زیرین آنها vessel skirts

 

انواع پرمیت در زمان ساخت CONCTRUCTION

 1. مجوز حفر کانال EXCAVATION PERMIT
 2. مجوز ورود به فضاهای محصور CONFINED SPACE ENTRY
 3. مجوز رادیوگرافی RADIOGRAPHY PERMIT
 4. مجوز انجام کار HOT WORK PERMIT  
 5. مجوز جابجایی بار سنگین HEAVY LIFTING PERMIT  
 6. مجوز برپایی داربست  SCAFFOLDING ERECTION PERMIT

پرمیتهای لازم در زمان PRE-COMMISSIONING

 1. پرمیت اصلی MAIN PERMIT TO WORK
 2. گواهی کار گرم HOT WORK PERMIT  
 3. گواهی کار سرد COLD WORK PERMIT
 4. گواهی جداسازی برقی ELECTRICAL ISOLATION  
 5. فضاهای محدود CONFINED SPACE
 6. مجوز برچیدن دستگاه EQUIPMENT  REMOVAL PERMIT
 7. مجوز ورود خودرو VEHICLE ENTRY PERMIT
 8. رادیوگرافی  RADIOGRAPHY PERMIT