انگیزه ،دانش یا سخت کوشی کدامیک ؟؟فرهنگ ایمنی ادامه...
ساعت ٧:٤۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ،۱۳۸٥  

اگر حروف زیر را در نظر داشته باشیم

   A B C  D  E F G H I  J  K  L  M  N  O  P Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

واعداد زیر هر یک برابر با حروف فوق باشند (نظیر به نظیر )

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

داریم :

دانش   K +  N  + O  + W +  L  + E + D + G + E

          11 + 14 + 15 + 23 + 12 + 5 + 4 + 7 + 5   =   96%

          سخت کوشی H + A + R  + D + W +  O +  R  + K

          8 +  1 + 18 + 4 + 23 + 15 + 18 + 11   =   98%

وبرای انگیزه داریم :

          A + T  + T  +  I + T  +  U  + D + E

          1 + 20 + 20 + 9 + 20 + 21 + 4 + 5   =   100%

 به نظر شما میتوان به رابطه فوق اعتقاد داشت ؟یعنی انگیزه مهمترین عامل در بروز رفتار های انسان می تواند باشد ؟نظرت چیه ؟قبول داری؟؟