مدیریت زیان وروشهای بررسی حادثه : بخش پایانی
ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٥  

مدیریت زیان وروشهای بررسی حادثه :

الف:روش کنشی (قبل از وقوع حادثه proactive  )شامل :

 1. برقراری نظام مدیریت ایمنی HSE-MS

 2. مدیریت ریسکRisk  Management

 3. ارزیابی خطر (HAZOP-FMEA-PHA,…. )

 4. بررسی فرهنگ ایمنیSafety Culture

 5. مدیریت یک پارچه I.M.S

 6. ایمنی فرایندهاPROCESS SAFETY

ب:روشهای واکنشی (پس از وقوع حادثهreactive   )

 1. برنامه واکنش در شرایط اضطراری E.R.P  

 2. کنترل  ومهار زیان های بیشتر

 3. کنترل انفجار وآتش سوزی

 4. پاکسازی محیط

 5. باز توانی ونو توانی مجروحین حادثه

 6. پرداخت زیان /خسارات/بیمه/دیه/غرامت و...

نتیجه گیری وپیشنهادات :

1.   برای موفقیت در مدیریت زیان بایست فرهنگ ایمنی را پیاده کرد وبرای استقرار فرهنگ ایمنی می باید عوامل موثر بر درک ورفتار انسان به عنوان عامل موثر را شناخت .

2.   آموزش وانگیزش بهتر از سرزنش می باشد .

3.   قانون پارتو (80%و20 %) 80% نتایج کارها از 20 % فعالیتهای ما ناشی میشود.

4.   اهداف سازمان روشن وشفاف برای کارکنان باشد .

5.   اصل آرمان آفرینی بجای کار آفرینی در مدیریت لحاظ شود .

6.   نگاه سیستمی با رویکرد پیچیدگی در مدیریت زیان لحاظ شود .

7.   بستر های فرهنگی لازم برای کار گروهیTeam Work )) فراهم شود

8.   رهبران ومدیران بایستی در اجرای اصول مدیریت زیان خود پیشرو بوده و نقش فعالی داشته باشند .

9.   استفاده از کارشناسان ومشاوران ورزیده وخبره برای استقرار مدیریت زیان الزامیست.

10.    رهبران ومدیران بایستی جو همدلی ،صمیمیت واعتماد را در سازمان بوجود آورند .

11.    بهترین رویکرد در مدیریت زیان این باشد که همه نگران سلامتی خود واطرافیان باشند ومسولیت ایمنی هر کاری با فرد انجام دهنده آن کار باشد .

12.    رابطه معقول بین ایمنی وتولید برقرار شود .

13.    جلسات هماهنگی HSE  بین کارکنان ومدیران (کارفرما وپیمانکار )Safety Meeting  برقرار ونتایج پیگیری شود .