انواع رويکرد های ايمنی
ساعت ٧:٢۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٥  

به طور کلی ما سه نوع رویکرد ایمنی داریم :

۱-رویکرد قهری واجباری (افراد به علت ترس از تنبیه شدن ایمنی را رعایت میکنند .ژیروی از قوانین کوتاه مدت مدیریتی .غیبت از کار .سرزنش زیاد  .نداشتن ابتکار وخلاقیت  .بطور کلی اگر رییس باشد کار میشود واگر رییس نباشد کار نمیشود )

۲-رویکرد پیروی از قوانین ایمنی در همه شرایط

۳-رویکرد همه نگران ایمنی (بهترین حالت ممکن )

باید حس مالکیت owner ship را در همه افراد به وجود آورد تا افراد از کنار خطرات وموارد ناایمن بیتفاوت رد نشوند