ايمنی ليفتراک -قسمت ۲

1. بازبینی پیش عملکردی(e-operational (prروزانه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

الف.بایددستورالعمل های مربوط به بازرسی پیش عملکردی،به طورخوانا دردسترس اپراتورباشد.توصیه می شودکه دستورالعمل هابه تجهیزات نصب شوند.دستورالعمل های استانداردبرای اغلب لیفتراک های چنگالی مناسب خواهندبود،البته ممکن است باتوجه به شرایط عملکردی،دستورالعمل های اضافی نیزنیازباشد.یک نمونه چک لیست مربوط به بازرسی پیش عملکردی به عنوان ضمیمه شماره یک،درپایان این بخش آورده شده است.

ب.قبل ازراه اندازی کامیون،شرایط آن راموردبررسی قراردهید،وبه مواردزیرتوجه ویژه داشته باشید:

1.وضعیت تایرها

2.پربادبودن تایرها(درتایرهای بادی)

3.تجهیزات مربوط به اخطاروایمنی

4.چراغ ها

5.باتری

6.کنترل ها

7.سیستم های tilt(کج کننده)وبالابرنده

8.چنگال هاوسایرابزاربارگیری

 9.زنجیرهاوکابل ها

10.کلیدهای محدودکننده

11.ترمزها

12.نحوه راندن

13.سیستم(های)سوخت

14.سایرمواردی که به وسیله شرکت سازنده تعیین شده اندیامواردی که موجب سهولت درکارباکامیون می شوند.

ج.باید قبل ازاینکه از لیفتراک چنگالی استفاده نماییم، شرایطی که برایمنی اثرسو دارند،اصلاح گردند.

2.  بازرسی اولیه تجهیزات جدیدوکرایه ای

بایدقبل ازاینکه هروسیله جدیدیااستیجاری ایکه تازه واردشده اندیالیفتراک های چنگالی اصلاح شده(تعدیل-تغییرداده شده)مورداستفاده قرارگیرند،بوسیله یک بازرس که صلاحیت انجام این کاررادارد،موردبازرسی قرارگیردتامطمئن شویم که مطابق مقررات این بخش است.بایدیک بازرسی اولیه به منظور پی بردن به اینکه آیاتجهیزات جدیدمطابق احتیاجات خریدار(یاقرارداداستیجاری)هستند واینکه آیا برای کارموردنظرمناسبندیاخیر،صورت گیرد.

این بازرسی می تواندمستندشودوبایددرپرونده تاریخچه لیفتراک چنگالی نگهداری شود.

درپایان این بخش،یک تست بارگیری وفرم بازرسی ضمیمه شده است،که البته تنها جنبه نمونه داردواستفاده ازآن الزامی نیست.

3.بازرسی ونگهداری

بایدبازرسی ونگهداری لیفتراک های چنگالی پرقدرت مطابق تکنیک های زیراجراشود:

1. باید برنامه بازرسی ونگهداری ازدستورالعمل های پیشنهادشده توسط کارخانه سازنده پیروی نماید.اگر دستورالعمل های مربوط به نگهداری تجهیزات یا بازرسی آنها،باتوصیه های منتشرشده توسط تولیدکننده مغایرباشد،بایدازهمان ابتدا،سازنده یاشخص صلاحیت داردیگری،این دستورالعمل های جایگزین شده راتاییدنمایدوآنهارادردسترس نگه دارد.

2.فقط بایدبه کارکنان آموزش دیده وصاحب اختیاراجازه بازرسی،نگهداری،تعمیر،وتنظیم لیفتراک چنگالی داده شود.

3.درزمانی که لیفتراک درمنطقه خطرناک(درطبقه بندی قابل انفجار)قراردارد،نبایدتعمیری صورت پذیرد.

4.ترمزها،مکانیسم های هدایتی،مکانیسم های کنترل،لوازم مربوط به اخطار،حفاظ ها،چراغ ها،دستگاه فرمان خودکار،ابزارمربوط به بالابردن های بیش ازحدمجاز،ولوازم ایمنی بایدبه طورمنظم بازرسی ودرشرایط عملکردی ایمن نگهداری شوند.

5.همه بخش های مربوط به مکانیسم های بالابروکج کننده وقسمت های مربوط به قاب(frame) رابه دقت بازرسی کنیدوآنهارادرشرایط عملکردی ایمن نگهداری نمایید.

6.بخش هایی که به تقلبی بودن آنهامشکوک هستید،بررسی نمایید.

7.برای لیفتراک های ویژه یاابزارهایی که برای کاردرمناطق خطرناک طراحی وتاییدشده اند،مطمئن شویدکه اجزااصلی وتاییدشده عملکردهای ایمن،بانگهداری صحیح، حفظ می شوند.

8.سیستم های سوخت رسانی راازنظروجودنشتی وشرایط مناسب همه قسمت هایش بررسی کنید.درصورت وجودسیستم سوخت رسانی ای که نشتی داشته باشد،به آن توجه ویژه داشته باشید.برای جلوگیری ازبکاربردن لیفتراک تازمانی که نشتی آن برطرف شود،اقدام به عمل آید.

9.همه سیستم های هیدرولیکی رابازرسی ونگهداری نمایید.سیلندرهای tilt،شیرها،وسایربخش های مشابه رابررسی نماییدتامطمئن شویدکه نشتی هاگسترش نیافته اندوخطرآفرین نشده اند.

10.اطلاعات مربوط به حجم،عملکردایمن،وورقه های فلزی ای که دستورالعمل های مربوط به نحوه نگهداری برروی آنهاحک شده،برچسب ها،یا decals به نحوی نگهداری شوندکه خواناباشند.

11.باتری ها،موتورها،کنترل کننده ها،کلیدهای محدودکننده،وسایل حفاظتی،هادی های الکتریکی،وارتباطات رابازرسی ونگهداری نمایید.توجه ویژه ای به وضعیت عایق الکتریکی نمایید.

12.آن دسته ازتعمیرات مربوط به سیستم های سوخت رسانی واحتراق لیفتراک های صنعتی که خطرحریق رادربردارند،فقط می بایست درمکان هایی که برای چنین تعمیراتی طراحی شده اند،منتقل شوند.

13. بایدقبل ازاقدام به تعمیرسیستم الکتریکی لیفتراک ها،ارتباط باتری راقطع نمود.

14. بایدبه منظورجلوگیری ازتخلیه آب ذخیره شده درمافلرهای آبی muffler{(صداخفه کن،نمدلوله اگزوز)}به میزان کمتراز75%ظرفیت آن،آنهاراروزانه یادرمواردموردنیازپرنمود.آن دسته ازوسایل نقلیه که مافلرهایشان غربال یابخش هایی داردکه ممکن است مسدودگردند،نبایددرزمان که این بخش هایاغربال هامسدودهستند،آنهارامورداستفاده قرارداد.هروسیله نقلیه ای که جرقه یاشعله های خطرناک ازسیستم خروجی(اگزوز) خودساطع می کند،بایدسریعا"آن راازاستفاده خارج نمودوتازمانی که علت انتشارچنین جرقه یااشعه هایی برطرف نشده،مورداستفاده قرارنگیرد.

15.زمانی که دمای هرقسمت ازهرلیفتراکی،بیش ازحدی شودکه درهنگام عملکردطبیعی داشت،بایدآن وسیله راازاستفاده خارج نمودوتازمانی که علت چنین افزایش دمایی برطرف نگردد،ازآن استفاده نشود.

16.درصورتی که بخواهیم از گازنفتی مایع شده(Liquefied Petroleum Gas Fuel)به عنوان سوخت برای لیفتراک های صنعتی که ازابتدابنزین به عنوان سوخت آنهاتایید شده است،استفاده نماییم،بایدتغییرات کاملی صورت گیردکه منجربه ایجادلیفتراکی می شودکه مطابق  ویژگی های تعیین شده برای لیفتراک های طراحی شده باسوختLP یاLPS است.

17.تجهیزات مبدل وروش پیشنهادی نصب بایدبه وسیله کارخانه سازنده تاییدشوند.بایدهمه بخش هایی که نیازاست تاآنهاراجایگزین نماییم،فقط بابخش های معادل خودشان ومتناسب باایمنی آنهایی که درطراحی اصلی مورداستفاده قرارگرفتند، جایگزین شوند.

بایدضمیمه هاشامل برنامه زمانی نگهداری/بازرسی باشند.بایدهمه مراحل بازرسی ضمیمه هابه آنهاالصاق گردد.بایدقسمت های باربرازنظرتغییرشکل(deformation)بررسی شوندوبایدجوش های باربرازنظروجودترک،به صورت چشمی(visually) بازرسی شوند.بایداجزاهیدرولیکی ومکانیکی برطبق دستورالعمل سازنده بازرسی ونگهداری شوند.

18.بایدضمائم هرساله بازرسی شوندوبازرسی هابه صورت مستندارائه شود.

19.قلاب هایی که به عنوان بخشی ازضمائم محسوب می شوند،بایدهمانند قلاب های جرثقیل/لیفتراک بازرسی شوند.

4.   چنگال ها

4.1 میزان باربری چنگال

چنگال هایی که به صورت جفت(دوتایی)مورداستفاده قرارمی گیرند،بایدظرفیت اسمی هرچنگال حداقل نیمی ازظرفیت اسمی درفاصله مرکزی باشدکه بوسیله کارخانه سازنده تعیین شده است وروی پلاک اسمی لیفتراک چنگالی نشان داده شده است.

4.2. بازرسی چنگال ها

الف.چنگال هایی که به صورت تک درهربارمورداستفاده قرارمی گیرند،بایدهر12ماه یکباریاهرزمان که تغییرشکلی دایمی درآنها شناسایی شد،بازرسی شوند.درصورت استفاده شدیدازآنها،لازم است که بازرسی های بیشتری دردوره های زمانی ای که به وسیله مدیرتاسیسات تعیین می گردد،انجام شود.

ب.بازرسی چنگال هاباید باهدف تشخیص هرگونه خرابی،نقص،تغییرشکل،یاسایرشرایطی که ممکن است به استفاده ایمن لطمه واردکند،به وسیله بازرس متخصصی انجام شود.چنگالی که هرکدام ازنقص های زیررادارد،بایدازسرویس خارج شود،وتازمانی که تعمیرات مطلوب توسط کارخانه سازنده یاکارشناس دارای صلاحیت صورت نگیرد،نبایدآن رامورداستفاده قرارداد.بازرسی چنگال شامل مواردزیراست:

1.ترک های سطحی- بایدبازرسی چشمی کاملی برای ترک هاودرصورت لزوم،شناسایی ترک های غیرمخرب،همراه باتوجهی ویژه به heelوجوش هایی که قسمت های پایه رابهfork blankوصل می کنند،صورت گیرد.بایدبازرسی ترک ها،همه اتصالاتfork blnakبه چنگال حامل رادربرگیرد.

2.بازرسی چنگک چنگال- بازرسی چنگال ازنظرصاف بودن تیغه ومیله،گوشه چنگال(سمت بالایی تیغه به سمت بارگیری میله)،تیغه چنگال وفرسودگی میله صورت می گیرد.ممکن است ارتفاع راس چنگال هاوبلندی چنگک هاازکارخانه ای به کارخانه دیگرمتفاوت باشد.به همین دلیل بازرسی های مربوط به چنگک چنگال هابایدبرحسب مقررات مربوط به همان کارخانه سازنده انجام شود.

3.قفل تثبیت موقعیت-ازتعمیرصحیح وعملکرددرست قفل تثبیت کننده(درصورت وجود)اطمینان حاصل نمایید.درصورت یافتن هرگونه نقصی،بایدچنگال ازسرویس خارج شودتاتعمیرات مطلوب روی آن صورت گیرد.

 4.قلاب های چنگال فرسوده-زمانی که قلاب های چنگال فراهم شدند،بایدقسمت تکیه گاه بالای قلاب وقسمت نگهدارنده هردوقلاب ازنظرفرسودگی،شکستگی وسایرتغییرشکل های موضعی بررسی شوند.درصورتی که فاصله بین چنگال وحامل آن ازحدمجازفراتررود،نبایدتازمانیکه طبق مقررات4.3تعمیرنشده،مورداستفاده قرارگیرد.

5.علامت گذاری چنگال-زمانی که برچسب چنگال واضح وخوانانیست،باید
آن رانوسازی نمود.بایدنوسازی هردستورالعملی ازطریق شرکت سازنده اصلی صورت گیرد. 

4.3 تعمیرچنگال

فقط کارخانه سازنده چنگال یاکارشناس واجدصلاحیت بایدتصمیم بگیردکه آیانیازاست یک چنگال برای استفاده مداوم تعمیرشودیاخیر،وتعمیرات فقط بایدتوسط چنین مرجع صاحب اختیاری صورت گیرد.نبایدترک هایافرسودگی های سطحی راباجوش تعمیرنمود.زمانی که نیازاست تاتعمیرات مجددا" صورت گیرد،بایدچنگال درمعرض عملیات گرمایی قرارگیرد.

5.نگهداری باتری

الف.بایدتسهیلاتی برای ترازوخنثی سازی الکترولیت های ریخته شده،اطفاحریق،حفاظت ازلوازم شارژکننده درمقابل صدمه ناشی ازلیفتراک ها،وتهویه کافی به منظورپراکنده کردن دمه های ناشی ازباتری های گازی فراهم گردد.

ب.بایدیک نقاله،لیفتراک هوایی،یاتجهیزات معادل برای حمل ونقل لوازم برای باتری های قابل حمل فراهم شود.

پ.بایدباتری هایی که دوباره مورداستفاده قرارمی گیرند،به نحومناسب وایمنی درلیفتراک قرارداده شوند.

ت.بایدبرای حمل ونقل الکترولیت،یک

/ 6 نظر / 11 بازدید
a

سلام با تشکر از همکار گرامی جناب آقای مهندس اميرنژاد اکر ميشه کمی در مورد پالتهای دستی هم مطلب بنويسيد مطالبتون واقعاْ عاليه راستی اسم وبلاگتون بهداشت ايمنی و محيط زيست است در مورد بهداشت و محيط زيست هم مطلب بنويسيد خيلی عالی ميشه باز هم ازتون تشکر می کنم اين مطالب به من که خيلی کمک کرد اميدوارم بدرد ديگران دوستان هم بخوره با آرزوی موفقيت روزافزون

محمد رضا معين فر

سلام با تشکر جناب آقای اميرنژاد به خاطر اطلاعات خوب و مناسب شما که هميشه مفيد است.

سلام با کلیک روی لینک زیر در کلوپ ایمنی عضو شوید http://groups.google.com/group/Iran-safety-club مسعود تاج امیری http://tajamiri.blogfa.com

منيره عباسي

با سلام مطلبتون خوب بود و کاربردی چرا درمورد مسائل محيط زيست چيزی نمی نويسيد به وبلاگ من هم سر بزنيد نظر ياديتون نره به اميد موفقيت شما

رضا

سلام خانم مهندس البته من تخصصم روی ایمنی هستش ولی روی بهداشت ومحیط زیست هم تا جایی که بلدم کار میکنم. روی E.I.A شناسایی جنبه ها واثرات زیست محیطی مطلبی آماده میکنم اگر خدا توفیق بده وخلق خدا هم یاریگر باشند اگر شما مطلبی دارید برام بفرستید

سعيد غلامی

باسلام و خسته نباشيد آقای رضا .ا .ژ وب خوبی است من مي خواهم در وب شما عضو بشوم تا بتوانيم با هم تبادل اطلاعات کنيم . از اينکه در زمينه ايمنی افراد فعالی مانند شما را مي بينم خوشحالم . با آرزوی موفقيت سعيد غلامی