مسئولیتها:
سوپروایزرها:
سوپروایزر داربست بندی وظایف زیرین رااجرا خواهد کرد :
1. مطمئن شودکه به اندازه کافی وسایل ومتریال آماده شده وپیشرفت کار را سرعت بخشد
2. بکار گیری و آموزش داربست بند ها
3. آشنا کردن پیمانکاران با روشها ودستورالعملهای اجرایی و گوشزد کردن مسئولیتها
4. همکاری وهماهنگی بین پیمانکاران در رابطه با مسائل داربست بندی
5. راه اندازی سیستم scafftag
6. ایجاد سیستم مدون در رابطه با تاریخ نصب ،بازرسی ،مجوز های لازم و ...
نکات مهم :
1. مطمئن شوید که اسکافولد توسط افراد ماهر بسته شده است
2. از متریال آسیب دیده وصدمه دیده استفاده نکند
3. پرمیت نصب اسکافولد صادر شده باشد
4. کار بدون مشورت با سوپروایزر اسکافولد انجام نشود .
5. زمین مقاومت وتحمل کافی برای نصب اسکافولد را داشته باشد.
6. base &sole plate پیش بینی شد ه یا خیر ؟
7. sole plate هادارای ابعاد کافی ومناسب هستند یا خیر؟
8. استاندارد ها با فاصله مناسب و قائم هستند یا خیر؟
9. ledger ها فاصله مناسب را دارند یا خیر ؟
10. bracing درفاصله و تعداد مناسب است یا خیر ؟
11. bracing با بستهای مناسب بسته شده اند یا خیر ؟
12. آیا لجر ها واستاندارد ها خوب به همدیگر بسته شده اند یا خیر ؟
13. اسکافولد ثبات وایمنی لازم را دارد یا خیر؟
14. بستها مناسب کار هستند یا خیر ؟
15. بین الوار ها فاصله وشکاف وجود دارد یا خیر ؟
16. محل اتصال بستها محکم می باشد یاخیر؟
17. آیا انتهای آزاد تخته ها بیشتر از 15 سانتی متر است یا خیر ؟
18. پهنای سکوها مناسب است یا خیر(حداقل 3 تخته )؟
19. گارد ریلها در فاصله مناسب 91 سانتیمتر و مید ریل در فاصله 47 سانتی متر نصب شده یا خیر ؟(تقریبا محدوده کمر وزانو پا)
20. قرنیز تعبیه شده یا خیر ؟
21. پیش بینی های لازم جهت سقوط ابزار ووسایل انجام شده یا خیر ؟
22. نردبانها سالم هستند کجی یا شکستگی ندارند ؟
23. آیا طول نردبان به اندازه کافی بلند می باشد و دستگیره ایمن دارند ؟
24. آیا انتهای نردبان خوب محکم شده تا سر نخورد؟
25. آیا پایه نردبان توسط گوه یا چیز دیگر محکم شده است؟
26. الوار ها روی پله هستند یا خیر ؟
27. آیا نردبانهای چوبی رنگ شده اند ؟
28. آیا سایر کارگران از برپایی داربست اطلاع دارند یا خیر؟

هنگام پیاده کردن و بعد از پیاده کردن داربست:
• لوله ها وبستهای داربست روی زمین پرت نشوند
• بعد از استفاده بایستی تمامی بستها لوله ها واجزا بررسی شوند
• لو له ها وبستهای معیوب کنار گذاشته شوند
• فیتینگها وبستها روغن کاری وسرویس شوند
• نردبانها از نظر آسیب احتمالی بررسی شوند
ونکات دیگر که توسط ناظر ارشد داربست بندی بررسی میشود .
• اسکافولد هر هفته توسط ناظر اسکافولد بررسی شود ونتیجه آن در دفتر ثبت شود
• سکوی کار بایستی همیشه باز و خلوت باشد
• حداقل پهنای راه عبوری سکوی کار برای 5 الوار 432 میلیمتر است
• حداقل پهنای راه عبوری سکوی کار برای 6 الوار حداقل 635 میلیمتر است
• هرگونه اعمال تغییرات در ساختمان داربست بدون اطلاع داربست بند ممنوع است
• داربست فقط برای کاری که تعریف شده مورد استفاده قرار گیرد نه کار دیگر !!!
• هر نوع حادثه وآسیب به ساختمان داربست نظیر ریزش ،کج شدگی ،برخورد ماشین ،کنده شدن کانال زیر پایه های داربست و ..به داربست بند اطلاع داده شود .
بازرسی از داربست
1. قبلا از نصب داربست
2. هفته ای یکبار
3. بعد از شرایط نامناسب جوی نظیر باد شدید
4. بعد از صدمات وارده به داربست نظیر تصادف خودرو و..بعد از انجام تعمیرات واصلاحات
سیستم scafftag در این موقع بکار میرود
redtag:داربست برای کار نا ایمن است .از داربست استفاده نکنید
green tag :داربست برای کار ایمن است.از داربست می توانید استفاده کنید./ 0 نظر / 8 بازدید